• از عشق تا سردی و خیانت Stockholm | July 2nd, 2pm – 5pm

  $23.00
 • راز و رمز موفقيت با يك تجربه هيپنوتيزم جمعى Stockholm | July 2nd, 6pm – 9pm

  $23.00
 • بحران ميانسالى | Stockholm | July 1st, 6pm – 9pm

  $23.00
 • راز و رمز موفقيت با يك تجربه هيپنوتيزم جمعى Göteborg |July 3RD, 6pm – 9pm

  $23.00
 • مديريت وقت براى مقابله با اضطراب و استرس و خشم Stockholm | July 1ST, 2pm – 5pm

  $23.00
 • كيستم من Göteborg| July 3RD, 2pm –5pm

  $23.00
 • Tickets available at the doorاز وابستگی تا استقلال با یک تجربه هپنوتیزم جمعی London | July 15th, 6pm – 9pm

  $26.00
 • Tickets available at the door بحران میانسالی London | July 16th, 6pm – 9pm

  $26.00
 • Purchase tickets at the doorاز عشق تا سردی و خیانت London | July 16th, 2pm – 5pm

  $26.00
 • Please purchase at the door خوشبختی و موفقیت London | July 15th, 2pm – 5pm

  $26.00
 • خشم ، افسرد گى و اضطراب ، مثلث نكبت Copenhagen July 4th, 6pm – 9pm

  $30.00
 • از عشق تا سردى و خيانت HAMBURG| July 12th, 11 am – 2pm

  $33.00