• از عشق تا سردی و خیانت Stockholm | July 2nd, 2pm – 5pm

  $23.00
 • راز و رمز موفقيت با يك تجربه هيپنوتيزم جمعى Stockholm | July 2nd, 6pm – 9pm

  $23.00
 • بحران ميانسالى | Stockholm | July 1st, 6pm – 9pm

  $23.00
 • مديريت وقت براى مقابله با اضطراب و استرس و خشم Stockholm | July 1ST, 2pm – 5pm

  $23.00